Tag: giá trị cốt lõi

  • Giá Trị Cốt Lõi

    Giá trị cốt lõi Dịch Thuật Số 1
     
    Từ khi thành lập cho đến nay, Dịch Thuật Số 1 đã xây dựng và phát triển vững chắc trên ba giá trị cốt lõi là Văn hóa số 1, Lãnh đạo số 1 và Công nghệ số 1.