Tag: dịch tài liệu chuyên ngành tiếng ukraina

  • Tìm Hiểu Đất Nước Và Ngôn Ngữ Ukraina

    Tìm Hiểu Sơ Lược Về Tiếng Ukraina
    Tiếng Ukraina (украї́нська мо́ва ukrayins'ka mova; [ukrɑ'jinʲsʲkɑ ˈmɔʋɑ]) là ngôn ngữ chính thức của Ukraina. Đây là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Đông của các ngôn ngữ gốc Slav và sử dụng ký tự Cyrill để viết.