dịch thuyết minh

  • Dịch Chuyên Ngành Marketing - Quảng Cáo - Truyền Thông

    Dịch Tài Liệu Marketing - Quảng Cáo

     Marketing là một bộ phận không thể tách rời và đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu trong việc triển khai quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Lĩnh vực marketing là lĩnh vực rộng bao gồm nhiều thuật ngữ chuyên ngành khác nhau về sản phẩm, thị trường, khách hàng mục tiêu, quảng cáo…