Tag: khẩu hiệu

  • Khẩu Hiệu Từ Ban Lãnh Đạo Dịch Thuật Số 1

    Mỗi năm Dịch Thuật Số 1 đều có một khẩu hiệu hành động được ban lãnh đạo và HĐQT cân nhắc lựa chọn sao cho phù hợp với chiến lược phát triển, tình hình nền kinh tế cũng như tình hình nội tại của công ty.