Tag: tầm nhìn

  • Triển Vọng và Mục Tiêu Của Dịch Thuật Số 1

    "Dịch Thuật Số 1 định hướng trở thành tập đoàn cung cấp giải pháp ngôn ngữ hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng sức mạnh tri thức và tính nhân bản, từ đó vươn ra thị trường toàn thế giới, nhằm nỗ lực đóng góp cộng đồng và phát huy tối đa tài năng, sức sáng tạo mỗi thành viên."